Antibody Test Kit

एन्टिबडी टेस्ट किट

  • Igg/IGM Antibody Rapid Test Kit For C-O-V 19

    IVg / IGM एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट COV 19 को लागी

    एन्टिबडी रेपिड किट किप रिडकोभिड १ anti एन्टिबडी पत्ता लगाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुसज्जित बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो COVID-१ Rap रैपिड टेस्ट किट मानव शरीर, प्लाज्मा, वा सम्पूर्ण रगतमा सार्स-कोभ -२ lgM / lgG एंटीबॉडीहरूको गुणात्मक पहिचान योग्य छ।