Virus Collection Kit

भाइरस संग्रह किट

  • Virus Collection Kit Sample Taking Swab Kit

    भाइरस संग्रह किट नमूना Swab किट लिदै

    Swabs संग भाइरल परिवहन माध्यम

    यो घाँटी वा नाक गुहाबाट सेक्रटा नमूनाहरू संकलनको लागि प्रयोग गरिन्छ।

    नमूनाहरू swabs द्वारा संकलन प्रिजर्भेटिभ माध्यम मा संरक्षण गर्दछ जो भाइरस परीक्षण, खेती, पृथकी र यस्तै अरूको लागि प्रयोग गर्दछ।